Terms

I. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z internetowego windykacyjnego Serwisu Prime Collect znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.primecollect.com.
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204),
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.).

II. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

 1. Usługodawca – Hubert Czapiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DEBTUS Hubert Czapiński z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Warszawskiej 30/702, wpisany do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP: 123-05-35-030, REGON: 015550619;
 2. Administrator – Usługodawca oraz osoby wyznaczone przez Usługodawcę, odpowiedzialne za prowadzenie Serwisu oraz wsparcie techniczne;
 3. Serwis – Serwis Prime Collect znajdujący się pod adresem elektronicznym www.primecollect.com, prowadzony oraz będący własnością Usługodawcy;
 4. Usługobiorca – osoba prawna bądź jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu;
 5. Dłużnik – podmiot (osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna), w stosunku do którego Usługobiorca posiada wymagalną oraz bezsporną wierzytelność pieniężną;
 6. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności Stron, poprzedzona Rejestracją Usługobiorcy;
 7. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Stronami;
 8. Strony – Usługodawca i Usługobiorca;
 9. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych, w tym danych o charakterze osobowym, niezbędnych dla utworzenia Konta;
 10. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz znajdujący się na stronie Serwisu, służący Rejestracji Usługobiorcy;
 11. Konto – utworzone po dokonaniu Rejestracji indywidualne Konto Usługobiorcy, do którego ma dostęp przy użyciu loginu oraz hasła;
 12. Płatność – czynność dokonywana przez Usługobiorcę polegająca na zapłacie ceny za świadczone na jego rzecz Usługi;
 13. Dane – zestaw danych Usługobiorcy oraz jego Dłużników, w tym danych o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia Usług;
 14. Cennik – dokument określający ceny Usług, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

III. Wymagania techniczne

 1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 3. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Zawartość Stron Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja Usługobiorcy odbywa się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym na stronie http://global.primecollect.com/pl/auth/register
 2. Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone znakiem „*”, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 3. Dokonując Rejestracji Usługobiorca powinien podać w szczególności:
  1. nazwę firmy,
  2. nr NIP,
  3. adres poczty elektronicznej e-mail,
  4. adres,
  5. nr telefonu,
  6. hasło.
 4. Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków.
 5. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego przez Usługobiorcę i jego przesłanie jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że:
  1. podane w Formularzu rejestracyjnym Dane są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym,
  2. jest podmiotem uprawnionym do zawarcia Umowy, zgodnie z aktualnym wpisem do odpowiedniego rejestru,
  3. posiada stosowną dokumentację potwierdzającą istnienie roszczenia, jego wysokość oraz zasadność,
  4. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz wszystkich jego załączników, w szczególności Polityki Prywatności oraz Cennika,
  5. posiada zgodę swoich Dłużników na przesyłanie na podane przez Usługobiorcę adresy e-mail korespondencji,
  6. zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu.
 6. Rejestracja Usługobiorcy jest bezpłatna.
 7. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Usługobiorca otrzymuje na podany numer telefonu komórkowego wiadomość z kodem aktywacyjnym.
 8. Otrzymany kod aktywacyjny Usługobiorca wpisuje w odpowiednim polu na stronie Serwisu. Kod aktywacyjny ma charakter jednorazowy i stanowi potwierdzenie prawdziwości podanych przez Usługobiorcę Danych.
 9. Z chwilą prawidłowego wpisania kodu aktywacyjnego zostaje utworzone Konto Usługobiorcy.

V. Konto

 1. Korzystanie z Konta jest możliwe po zalogowaniu się na stronie Serwisu, przy użyciu hasła oraz loginu podanego przez Usługobiorcę podczas Rejestracji.
 2. Login oraz hasło mają charakter poufny.
 3. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest firma, która udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.
 4. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta przez tego samego Usługobiorcę.
 5. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez siebie Danych, w tym danych dotyczących dochodzonego roszczenia (dane Dłużnika, kwoty należności, odsetki). Odmowa potwierdzenia prawdziwości Danych będących podstawą roszczenia skutkuje niemożnością świadczenia Usług.
 6. Korzystanie z Usług jest odpłatne i odbywa się zgodnie z Cennikiem.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest monitorować na bieżąco zmiany statusów wprowadzonych do Serwisu należności, w szczególności terminy oraz kwoty wpłat dokonywanych przez Dłużników i wprowadzać je niezwłocznie do Serwisu.
 8. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zamieszczania w Serwisie Danych osobowych Dłużników staje się on administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 9. Usługobiorca oświadcza, iż poprzez zamieszczenie w Serwisie danych osobowych Dłużników powierza on Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych Dłużników w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu.

VI. Usługi dodatkowe

 1. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z Usług dodatkowych, udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. W ramach usług dodatkowych, o których mowa w ust. 1 powyżej Usługobiorca może skorzystać w szczególności z następujących usług:
  1. Zlecenie windykacji Usługodawcy lub jego partnerom,
  2. Raportu kredytowego,
  3. Wizyty osobistej Usługodawcy w siedzibie Dłużnika,
  4. Pisma przygotowanego oraz podpisanego przez prawnika.
 3. Usługi dodatkowe są odpłatne i nie wchodzą w zakres standardowego udostępnionego Usługobiorcy abonamentu.
 4. Płatność za Usługi dodatkowe odbywa się na zasadach określonych w pkt VII niniejszego Regulaminu.
 5. Świadczenie usług dodatkowych odbywa się na wyraźne zamówienie Usługobiorcy, złożone za pośrednictwem jego Konta, po uprzedniej akceptacji Regulaminu usług dodatkowych.

VII. Pieczęć prewencyjna

 1. Usługodawca jako podmiot wyłącznie uprawniony do używania nazwy Debtus oraz TCM Group International wraz ze stosownym znakiem graficznym w Polsce, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie użycza Usługobiorcy do bezpłatnego użytkowania, pieczęć prewencyjną wykonaną według jednego z obowiązujących w dniu akceptacji niniejszego Regulaminu wzorów, zaś Usługobiorca przyjmuje do używania przedmiot użyczenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Poprzez bezpłatne użytkowanie i używanie pieczęci prewencyjnej rozumie się̨ stosowanie pieczęci prewencyjnej w wybranej wersji na fakturach VAT bądź innych dokumentach Usługobiorcy w drodze odcisku stempla pieczęci prewencyjnej stanowiącej przedmiot użyczenia, bądź stosowania pliku graficznego w wersji elektronicznej dostarczonej Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 3. Pieczęć prewencyjna przez cały okres użytkowania pozostaje własnością̨ Usługodawcy i nie może być udostępniona przez Usługobiorcę jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 4. W momencie zaprzestania korzystania z Usług Usługobiorca zobowiązuje się do zaprzestania używania pieczęci prewencyjnej, pod sankcją zapłaty kary umownej w wysokości szkody poniesionej przez Usługodawcę.

VIII. Płatności

 1. Usługodawca akceptuje następujące metody płatności:
  1. Szybkie przelewy elektroniczne realizowane przez serwis Przelewy 24
  2. Przelewy zwykłe
 2. Płatności dokonywanie w inny sposób niż określony w ust. 1 powyżej nie będą uwzględniane przez Usługodawcę.
 3. Ceny podane na stronach Serwisu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Dokonanie płatności jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu Usługobiorcy. Po zaksięgowaniu płatności Usługobiorca może pobrać ze swojego Konta fakturę VAT w wersji elektronicznej, umożliwiającej jej zapisywanie oraz wydruk.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat za Usługi oraz wprowadzania nowych ofert, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronach Serwisu. W celu uniknięcia wątpliwości, uiszczona opłata jest wiążąca dla Stron a wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Usługi wykupione przez ich wejściem w życie.

IX. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Usługobiorcę szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości spowodowane podaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub błędnych Danych. Przed zleceniem wysyłki wiadomości e-mail z wezwaniem do zapłaty Usługobiorca zobowiązany jest zweryfikować, czy adresat wiadomości jest jego Dłużnikiem oraz zweryfikować poprawność danych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu. O fakcie czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu Usługodawca zamieści uprzednio informację na stronie Serwisu oraz powiadomi Usługobiorców drogą e-mail.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług, o czym zamieści uprzednio informację na stronie Serwisu oraz powiadomi Użytkowników drogą e-mail.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność sporządzonych za pośrednictwem Serwisu pism wzywających do zapłaty.

X. Prawa własności intelektualnej

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych oraz rozwiązań technicznych zastosowanych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie całości lub części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usługi w całości lub części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Usługodawcę jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.primecollect.com w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą dążyły do ich rozstrzygania w sposób polubowny. W razie braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych Usług. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu.

Regulamin dostępny do pobrania (tutaj).