Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.primecollect.com, zwanego dalej „Prime Collect”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Prime Collect.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

Administratorem danych osobowych Użytkowników w Prime Collect jest Hubert Czapiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DEBTUS Hubert Czapiński z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Warszawskiej 30/702, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Burmistrza miasta i gminy Piaseczno pod numerem: 14115, posiadający nr NIP: 123-05-35-030, REGON: 015550619, właściciel Serwisu internetowego Prime Collect, świadczący za jego pośrednictwem usługi bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Debtus”.

Zakres zbierania danych

Debtus zbiera dane Użytkowników w sposób określony w Regulaminie.

W celu wykupienia Usługi Użytkownik powinien podać dane zapewniające możliwość jej realizacji oraz umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu, jak również numeru telefonu.

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Debtus w celu realizacji usługi, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Debtus.

W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podczas rejestracji podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Debtus informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Debtus bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).

Debtus, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawo dostępu

Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Debtus zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Debtus.

Debtus zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Debtus.

Mechanizm cookies

Prime Collect używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Prime Collect. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Prime Collect do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Prime Collect.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Prime Collect będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Adres IP

Debtus zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Prime Collect, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Prime Collect.

Cookies innych podmiotów

Debtus zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Prime Collect. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

W reklamach zamieszczanych na stronach Prime Collect mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Debtus mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Debtus oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą ZH, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Debtus oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Debtus, które zostały zamieszczone na stronach Prime Collect komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Debtus nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Debtus przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Debtus zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Prime Collect, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Prime Collect oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Debtus.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Debtus.

Zmiany Polityki Prywatności

Debtus zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 07 września 2015