Terms of services

Regulamin usług dodatkowych

I. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług dodatkowych za pośrednictwem internetowego windykacyjnego Serwisu Prime Collect znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.primecollect.com.
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204),
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.).
 3. Wszystkie pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają takie samo znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie Serwisu Prime Collect.

II. Opis usług dodatkowych

A. ZLEĆ WINDYKACJĘ

 • W ramach usługi „Zleć windykację” Usługobiorca zleca Usługodawcy podjęcie czynności zmierzających do odzyskania określonych przez Usługobiorcę należności.
 • W zależności od wyboru Usługobiorcy, Usługodawca świadczy usługę na terenie Polski jak również za granicą.
 • Warunkiem koniecznym dla skorzystania z usługi „Zleć windykację” jest, aby wierzytelność była wymagalna w dniu zamówienia usługi.
 • Poprzez zlecenie wykonania usługi Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do:
  1. reprezentacji interesów Usługobiorcy w zakresie dochodzenia objętych usługą wierzytelności w imieniu i na rzecz Usługobiorcy,
  2. prowadzenia negocjacji z Dłużnikiem,
  3. zawierania porozumień dotyczących spłaty Wierzytelności,
  4. prowadzenia korespondencji z Dłużnikiem.
 • Usługodawcy przysługuje prawo wykonywania zlecenia usługi za pomocą jego partnerów, jeżeli wymagać tego będzie należyta realizacja usługi.
 • Usługobiorca zobowiązany jest przez okres świadczenia usługi do zaprzestania wszelkich samodzielnych działań mających na celu egzekucję Wierzytelności, w szczególności Usługodawca zobowiązany jest do kontaktowania się z jego Dłużnikami, w stosunku do których posiada Wierzytelności objęte Usługą, wyłącznie za pośrednictwem Usługodawcy.
 • W celu uniknięcia wątpliwości, samodzielne działania podjęte przez Usługobiorcę nie stanowią podstawy do obniżenia lub braku zapłaty należnego Usługodawcy wynagrodzenia.
 • Usługa realizowana jest na zasadzie wyłączności dla Usługodawcy i jego partnerów.
 • Usługodawca świadczy usługę aż do całkowitego lub częściowego odzyskania Wierzytelności.
 • Usługobiorca oraz Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług dodatkowych z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Dla skuteczności oświadczenia wystarczy poinformowanie drugiej strony drogą mailową, na adres kontaktowy wskazany w Serwisie.
 • Świadczenie usługi dodatkowej odbywa się odpłatnie. Usługodawca pobiera wynagrodzenie jedynie w przypadku pomyślnego (chociażby częściowego) odzyskania wierzytelności.
 • W ramach usługi Usługobiorca otrzyma od Usługodawcy raport w formie elektronicznej zawierający informacje o przebiegu sprawy oraz kwotach odzyskanych dla Usługobiorcy. Usługodawca zobowiązany jest sporządzić i przesłać Usługobiorcy raport terminie 30 dni od odzyskania należności lub powzięcia informacji o niemożności jej odzyskania.
 • Wynagrodzenie należne Usługodawcy przyznawane jest na zasadzie prowizji i wynosi:
  1. 15% netto (piętnaście procent) odzyskanej Wierzytelności – w przypadku windykacji na terenie Unii Europejskiej,
  2. 25% netto (dwadzieścia pięć procent) odzyskanej Wierzytelności – w przypadku windykacji poza terenem Unii Europejskiej.
 • Wyjątkiem od wynagrodzenia o którym mowa w ust. 13 powyżej jest przypadek windykacji Wierzytelności poniżej kwoty 1000 zł (tysiąc złotych). W takim przypadku usługodawca pobiera prowizję w wysokość równowartości 50 euro (pięćdziesiąt euro).
 • Wypłata odzyskanej Wierzytelności odbywa się na rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę w ramach Serwisu. Usługodawca dokonuje zapłaty odzyskanej Wierzytelności w terminie 5 dni roboczych od jej otrzymania.
 • Prowizja staje się wymagalna z chwilą częściowego lub pełnego odzyskania Wierzytelności.
 • Usługodawca wystawi fakturę VAT za prowizję należną Usługodawcy, z naliczeniem podatku od towarów i usług VAT. Termin zapłaty prowizji wynosi 14 dni.
 • W przypadku dodatkowych kosztów związanych ze świadczeniem usługi takich jak w szczególności koszty procedury sądowej wymagają uprzedniej akceptacji Usługobiorcy. Usługodawca kontaktuje się z Usługobiorcą za pośrednictwem jego Konta w Serwisie oraz wskazanymi w Serwisie przez Usługobiorcę danymi kontaktowymi (adres e-mail, numer telefonu).
 • B. INNE USŁUGI DODATKOWE

 • Usługodawca może na wyraźne zlecenie Usługobiorcy świadczyć inne, odpłatne usługi dodatkowe takie jak w szczególności:
  1. wizyta osobista w miejscu prowadzenia działalności przez Dłużnika oraz próba pozyskania potwierdzenia zobowiązania,
  2. w przypadku nie odzyskania Wierzytelności, sporządzenie raportu oraz rekomendacji co do dalszego sposobu prowadzenia sprawy,
  3. wezwanie do zapłaty sporządzone przez prawnika,
  4. przygotowanie raportu kredytowego na temat Dłużnika.
 • Zamówienie usług dodatkowych opisanych w ust. 1 powyżej następuje po otrzymaniu przez Usługobiorcę informacji na temat terytorium świadczenia usługi, kosztów, terminu wykonania usługi.
 • III. Reprezentacja

  1. Zamówienie usługi dodatkowej upoważnia Usługodawcę do:
   1. reprezentowania Usługobiorcy wobec Dłużników w zakresie windykacji Wierzytelności objętych Usługą dodatkową,
   2. otrzymywania płatności na rzecz Usługobiorcy na rachunek bankowy Usługodawcy,
   3. ustanawiania w jego imieniu pełnomocników w postępowaniu polubownym przedsądowym,
   4. windykacji kosztów dodatkowych przewidzianych przez prawodawstwo kraju Dłużnika,

  2. Wierzytelności objęte Usługa dodatkową nie mogą być obsługiwane jednocześnie przez inne firmy lub kancelarie prawne w trakcie trwania zlecenia.
  3. IV. Postanowienia końcowe

   1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
   2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.primecollect.com w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
   3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą dążyły do ich rozstrzygania w sposób polubowny. W razie braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
   4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych Usług. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu.

   Regulamin dostępny do pobrania (tutaj).