Regulamin promocji

Abonament za 1 zł

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji „Abonament za 1 zł” przeprowadzanej na stronach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.primecollect.com zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Organizatorem promocji jest Hubert Czapiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DEBTUS Hubert Czapiński z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Warszawskiej 30/702, wpisany do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP: 123-05-35-030, REGON: 015550619, będący właścicielem Serwisu (dalej „Organizator”).

§ 2
Opis i warunki promocji

 1. Promocja skierowana jest do Usługobiorców, którzy zarejestrują w serwisie Konto.
 2. Promocja polega na odpłatnym umożliwieniu Usługobiorcy skorzystania z Serwisu o funkcjonalności dostępnej w ramach abonamentu o cenie regularnej 99 zł, po promocyjnej cenie wynoszącej 1 (jeden) złoty.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 22 września do dnia 30 września 2015 r. lub do wyczerpania dostępnej w promocji liczby abonamentów.
 4. O przyznaniu Usługobiorcy abonamentu na warunkach promocyjnych decyduje kolejność zgłoszeń. Promocją objęte zostanie pierwszych 150 Usługobiorców, którzy zgłoszą Organizatorowi udział w promocji za pośrednictwem swojego Konta.
 5. Abonament udostępniony Usługobiorcy na warunkach promocyjnych umożliwia korzystanie Usługobiorcy z Serwisu przez okres 30 dni od daty aktywacji abonamentu. Po upływie tego czasu Usługobiorca może przedłużyć abonament na warunkach ogólnych.
 6. Opłata za abonament na warunkach promocyjnych zostanie doliczona do rachunku Usługobiorcy na warunkach ogólnych.

§ 3
Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez Usługobiorcę, że pomimo spełnionych przez niego wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, nie otrzymał on należnych świadczeń, Usługobiorca uprawniony jest do złożenia wobec Organizatora reklamacji w terminie 14 dni na adres poczty elektronicznej: kontakt@primecollect.com
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać sporządzone w sposób jasny i przejrzysty oraz określać zakres żądań wobec Organizatora.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od ich otrzymania.
 4. W razie niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Organizator zwróci się do Usługobiorcy z prośbą i jej uzupełnienie.
 5. Nieustosunkowanie się przez Organizatora do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie 30 dni od jej złożenia jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Usługobiorca zostaje powiadomiony na podany adres poczty elektronicznej.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.primecollect.com, umożliwiającej jego pobieranie oraz drukowanie.
 2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą dążyły do ich rozstrzygania w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od powiadomienia Usługobiorców, w szczególności poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Serwisu.

Regulamin promocji w wersji elektronicznej dostępny: (tutaj)